Missie

Missie

We willen beweging maken rond ons vredesconcept dat gebaseerd is op structurele sociale rechtvaardigheid, om zo bij te dragen tot de opbouw van een vreedzame internationale samenleving. Daarom willen we de participatie bevorderen van burgers -zowel individuen als reeds georganiseerde groepen- aan het maatschappelijk gebeuren rond internationale politiek, door hen te helpen met het verwerven van inzichten en informatie. De verworven kennis moet bijdragen tot attitudeveranderingen tegenover het internationaal gebeuren waardoor activering in het kader van democratische participatie gefaciliteerd wordt.

 

Vreedzame internationale samenleving

Wereldvrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook het bestaan of het streven naar een rechtvaardige maatschappij in een ecologisch duurzame wereld, waarin de bevolking op een democratische wijze participeert aan het beleid, ook aan het economische.

Voor onze beweging is de wereldvrede een gevolg, een resultaat dat bereikt wordt door sociale rechtvaardigheid te realiseren op het vlak van socio-politieke en economische relaties, op het vlak van ontwikkeling, ontplooiing en milieu in een samenleving met een zo laag mogelijk militair niveau.

Een vreedzame samenleving is pas mogelijk als de basisbehoeften van elkeen zo evenredig mogelijk worden bevredigd. Oorlog en geweld zijn steeds het gevolg van uitsluiting en tegenstellingen die van allerlei aard kunnen zijn: politieke, sociale, raciale, culturele, ideologische, economische, religieuze, enz..

Daarom pleiten wij met aandrang voor het aanpakken van de structurele basisoorzaken van conflicten. Meestal komen we daarbij tot de vaststelling dat een militair optreden geen deel uitmaakt van de oplossing voor conflicten. Wij verzetten ons tegen de huidige gangbare politieke visie in beleidskringen, die elk probleem militariseert en als een 'bedreiging' formuleert in plaats van het te kaderen in een context van sociale- en economische onrechtvaardigheid, gebrek aan democratie of nood aan duurzame ontwikkeling.

 

Structurele sociale rechtvaardigheid (vredesconcept)

Ons centraal uitgangspunt is structurele sociale rechtvaardigheid. Dat wil ook zeggen dat elke man en vrouw op de wereld recht heeft op een menswaardig bestaan. De reële tegenstellingen in de samenleving zijn naar onze mening steeds politiek-maatschappelijk van aard, omdat zij in een bepaalde maatschappelijke context en tijd ontstaan. Een maatschappij wordt in essentie geschraagd door haar economische ordening. Vrede wil daarom steeds nagaan of, en in welke mate er socio-economische achtergronden en beweegredenen zijn voor een bepaald conflict. Daar speelt nog altijd de breuklijn arbeid – kapitaal. Dit is waar het over gaat als we stellen 'structurele sociale rechtvaardigheid' na te streven.

We willen ook onze solidariteit betonen met diegenen die opkomen voor gerechtvaardigde politieke, sociale, economische en culturele eisen die tot meer democratie leiden, ook al veronderstellen die een verandering waarvoor maatschappelijk, want louter defensief, tegengeweld noodzakelijk blijkt te zijn.

 

Definitie van menselijke veiligheid volgens het UNDP

Het referentiekader dat wij hanteren voor de situering van ons vredesconcept is de idee van menselijke (of mensgerichte) veiligheid van het UNDP (VN Programma voor Ontwikkeling). Het concept werd in 1994 geconcipieerd maar blijft volgens ons zeer accuraat en bruikbaar. Het zet de mens centraal in het veiligheidsdebat en moet preventief handelen bevorderen. De UNDP formuleert zeven componenten van de menselijke veiligheid die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden:
Economische veiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke veiligheid, veiligheid van de gemeenschap, politieke veiligheid.

De 7 genoemde domeinen zijn eigenlijk universele behoeften waarvan de bevrediging economisch en cultureel bepaald wordt. Dikwijls biedt de samenleving alleen maar een schijnbevrediging van deze behoeften.

De tendens die opgang maakt in de politieke wereld, waarin elk probleem rond menselijke veiligheid als een verantwoording gezien wordt voor een militaire interventie, aanvaarden wij niet.

 

Inzichten door analyse op basis van studie en informatie

Vrede gaat ervan uit dat gedegen informatie en het plaatsen van gebeurtenissen in hun historisch en maatschappelijk kader dé basisvoorwaarden zijn om te kunnen graven naar de dieperliggende oorzaken van conflicten. Op basis van informatie en analyse kan de burger inzichten verwerven die volgens Vrede vzw een noodzakelijke voorwaarde vormen voor een zinvolle deelname aan de democratische besluitvorming. Keuzes kunnen maar gemaakt worden als er voldoende informatie en inzicht is in de materie waarop de keuzes betrekking hebben. Zonder informatie is participatie aan beslissingen waardeloos. Zonder informatie vallen burgers gemakkelijk ten prooi aan populistische ideeën. Zeker in deze tijden van oorlog en geweld, flitsende beelden, oneliners, spindoctors, overaanbod en (over)gesimplificeerde voorstellingen heeft de burger meer dan ooit nood aan een kritische analyse op gebaseerd op grondige informatie. Vrede wil helpen om door de bomen het bos te kunnen blijven zien. Uit een studie van het Vlaams Vredesinstituut blijkt ook dat hoe meer men zich informeert, en hoe hoger de (daaruit volgende) kennis, hoe meer men zich actief zal inzetten voor vrede en geweldloosheid.

 

Bevorderen van participatie van (georganiseerde) burgers

Democratie draait in essentie om participatie aan beslissingen en toegang tot de elementaire basisbehoeftes. Evoluties en wijzigingen in de maatschappij zijn maar mogelijk als de machtsverhoudingen tussen de betrokken maatschappelijke actoren verschuiven. Aan die machtsverhoudingen werken, precies om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, is werken aan democratie.

Als we over de participatie van 'burgers' spreken, willen we benadrukken dat elke persoon die in deze samenleving leeft een rol zou moeten kunnen spelen in de opbouw ervan, ongeacht hun religie, geaardheid, politiek gezindte, enzovoort en los van het feit of hij/zij al dan niet over het officieel staatsburgerschap beschikt. Uiteraard moet er ook gelijkheid zijn tussen mannen en vrouwen.

Het komt er dus voor ons op aan om het (kritisch) bewustzijn van mannen en vrouwen wat het internationaal gebeuren betreft te bevorderen door de actieve interesse voor deze problematiek op te wekken. Dat kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gebeuren omdat maatschappelijke activering niet een optelsommetje is of een eenvoudige rechtlijnige opeenvolging van acties en reacties. Daarom wil Vrede mensen enerzijds rechtstreeks benaderen en activeren rond haar thema's, maar anderzijds ook onrechtstreeks, via de andere bestaande sociale structuren waarin zoveel mensen al functioneren (vakbonden, andere NGO's, partijen, enzovoort). Wij menen dat de vredesthematiek een ruim veld van de samenleving beslaat en leggen daarom de nadruk op brede netwerking en samenwerkingsverbanden. We willen gebruik maken van de actieve spelers in andere sectoren om gezamenlijke initiatieven op het vlak van de wereldvrede op te zetten. Op basis van onze ervaringen in het verleden, en specifiek ook in de vorige beleidsperiodes, zijn we ervan overtuigd dat beweging maken gebaseerd op brede netwerking een grote impact kan hebben op de brede samenleving en op de politieke wereld. Ons parlementair vertegenwoordigingsstelsel moet ons inziens dus worden aangevuld met de activiteiten van een alerte civiele maatschappij.

'Mover Ficha: convertir la indignación en cambio político'
(Beweging maken: de verontwaardiging omzetten in politieke verandering)

Mensen zijn het makkelijkst bereikbaar op momenten van emotionele betrokkenheid bij internationale gebeurtenissen. Zo was de wil tot actie bijvoorbeeld zeer groot toen Israël Gaza bombardeerde tijdens de jaarwisseling 2008-2009 en in 2014. Deze wil tot actie een maatschappelijke en politieke invulling proberen geven, beschouwen wij als een belangrijke opdracht voor een socioculturele beweging als de onze. Onze jarenlange aanwezigheid op het terrein rond de Midden-Oosten-problematiek, gebaseerd op grondige dossierkennis en talloze informatie-initiatieven, gaf ons de gelegenheid om die politieke invulling te verwezenlijken.

Bijlage:

Beleidsplan 2016 - 2020

Beleidsplan 2021 - 2025

 

© 2021 vrede vzw - website by